علی اصغر بهشتی شیرازی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطات

نظرات