حمید خویی

مسئول مركز رشد واحد فناوري فرآورده هاي دارويي تهران