حامد عزیزی

مسئول پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران

نظرات