حبیب ا... اصغری

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطات (رویش)

نظرات