نازنین معتضدی

مدیر روابط عمومی شتاب دهنده تیک

دانش آموخته ارشد علوم ارتباطات

نظرات