محمد خدادادی پرشکوه

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری پیشرفته مخابرات

نظرات