مجتبی گراوندی

عضو و رئیس هیئت مدیره شتابدهنده تیک

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی برق و مخابرات

نظرات