اسماء عسگری

مدیر اداری شتابدهنده تیک

دانش آموخته کارشناسی مهندسی IT

نظرات