کامیار محبوبیان

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوربازی های رایانه ای تهران

نظرات