رحیم خاکی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی

نظرات