سروش قاضی نوری

مسئول مرکز رشد واحدهای فناور علوم انساني تهران

نظرات