سهیل وثوقی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان قائن

نظرات