امیر عبدالهی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان فردوس

نظرات