ناصر سجادی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان طبس

نظرات