علی جاهدی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

نظرات