علی جاهدی

مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیر مرکز رشد ICT
مشاور مدیریت نوآوری و سرمایه گذاری
منتور راه اندازی و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و استارتاپ ها
مدرس دانشگاه فردوسی مشهد

نظرات