ایمان شریعتی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان نیشابور

نظرات