غلامعلی گزانچیان

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی مشهد

نظرات