علیرضا جاوید عربشاهی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان گناباد

نظرات