معصومه ذاکریان

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری حوزه انرژي (نفت، گاز و پتروشيمي)

نظرات