مسعود جمشیدیان

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه

نظرات