رضا سهیلی فرد

مسئول مرکز رشد واحدهای فناور

نظرات