بیژن ملائک

مسئول مركز رشد واحدهای فناوري فرآورده هاي دارويي

نظرات