مصطفی احمدی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوري خراسان شمالی

نظرات