مجتبی قدیمی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان شيروان

نظرات