دامون رزمجویی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

نظرات