غلامرضا زمان زاده

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری نفت و گاز (مستقر در دانشگاه صنعت نفت)

نظرات