مهدی هودگر

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان دزفول ( مستقر در دانشگاه آزاد)

نظرات