جعفر ملک محمدی

مسئول مركز رشد واحدهاي فناور

نظرات