محمد گرویی

مدیر پورتفولیوی کارخانه نوآوری هم‌آوا

مدرس دانشگاه

مدیر پورتفولیوی کارخانه نوآوری هم‌آوا

هم-بنیانگذار پلتفرم نمایشگاه مجازی نمالاین

هم-بنیانگذار سابق پلتفرم تامین مالی جمعی همبودگاه

هم-بنیانگذار سابق فروشگاه اینترنتی فانتزیما

نظرات