جلیل خاوندکار

مدیر مرکز رشد و پارک علم و فناوری استان زنجان

نظرات