حمیدرضا اصغری

مسئول مرکز رشد واحدهای فناور

نظرات