محمد تیموری

مسئول مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان سمنان(مستقر در دانشگاه آزاد اسلامي)

نظرات