کورش پرند

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه شهيد بهشتي

نظرات