حسین معین خواه

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری

نظرات