سلمان آسوده

مسئول مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ايرانشهر

نظرات

با سلام .... مجموع خدمات مرکز رشد .. ایرانشهر / استان .. چه میتواند باشد .... ایا به یک استارتاپ در ضمینه ... ایجاد تیم های مورد لزوم .... سرمایه گزاران خطر پذی... میتوانید همکاری داشته باشید ...