پیمان کشاورز

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری نفت، گاز و پترشیمی

نظرات