سیده فاطمه حسینی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان قیر و کارزین

نظرات