مجتبی دوراندیش

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان جهرم

نظرات