محمدعلی شفیعی

مسئول مركز رشد واحدهاي فناور شهرستان آباده

نظرات