سلیمان اسمعیل زاده ها

مسئول مرکز رشد واحدهای فناور

رئیس مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

نظرات