حمیدرضا شوشتری

مسئول مركز رشد واحدهاي فناور قم

نظرات