فرزاد اسکندری

مدیر مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه کردستان

نظرات