مسلم معتمدی فر

مسئول مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بم

نظرات