امیررضا زریسفی

مسئول مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه آزاد اسلامي واحد زرند

نظرات