هادی حجاریان

مسئول مركز رشد واحدهاي فناوري کرمانشاه

نظرات