علی اکبر والی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کرمانشاه

نظرات