عبدالمجید رحیمی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان اسلام آباد غرب

نظرات