وحید بیات

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان کنگاور

نظرات