مهدی عمرانی

مسئول مركز رشد واحدهاي فناور شرق گلستان مستقر در شهرستان گنبد كاووس (دانشگاه گنبد كاووس)

نظرات