علیرضا آکوشیده

مسئول مرکز رشد واحدهای فناور گیلان

نظرات